කාර්යාල නිලධාරීන් වෙනුවෙන් පැවැත්වූ යුගල ගී ගායන මියැසිය අකුරැස්ස ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලීය ශ්‍රවනාගාරයේදී 2019.08.30 වන දින පවනත්වන ලදී.

20190830 143704

 

News & Events

22
Sep2018
යුගල ගී ගායන මියැසිය

යුගල ගී ගායන මියැසිය

 කාර්යාල නිලධාරීන් වෙනුවෙන් පැවැත්වූ යුගල ගී ගායන...

21
Sep2018
අඛණ්ඩ 13 වසර වැඩසටහන

අඛණ්ඩ 13 වසර වැඩසටහන

අකුරැස්ස ගොඩපිටිය මහා විද්‍යාලයේ අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගයෙන්...

Scroll To Top