අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

21
සැප්2018
අඛණ්ඩ 13 වසර වැඩසටහන

අඛණ්ඩ 13 වසර වැඩසටහන

අකුරැස්ස ගොඩපිටිය මහා විද්‍යාලයේ අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගයෙන්...

20
සැප්2018

ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018

ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018 සැප්තැම්බර් මස...

24
අගෝ2018
රැකියා 25,000 වැඩසටහන

රැකියා 25,000 වැඩසටහන

රැකියා 25000 ක් රටපුරා ලබාදීමේ වැඩසටහන යටතේ...

Scroll To Top